0
0

دسته: آیین نامه

آیین نامه های معماری

آیین نامه های معماری شامل موارد زیر می شود :

1- مقررات ملی ساختمان

2- فهرست بها

جدید ترین فهرست بها ها و جدید ترین مبحث های مقررات ملی ساختمان را می توانید از سایت معمار نوین دانلود کنید به صورت رایگان.