ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ با ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ – تفاوت مدرک روزانه و شبانه

بازدید: 2182 بازدید

در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺘﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ با ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﺳﺮی اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان در مورد تفاوت مدرک روزانه و شبانه در  ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻮال و ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .

و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک ﻣﻌﻤﺎری و ﻋﻤﺮان در ﻧﻮع دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﻮدن ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ

امروزه خیلی از دانشجویان در مقطع دانشجویی به فکر کار و درآمد آینده خود هستند که این باور اشتباس و متاسفانه اولویت این شده که فکر این که فردا بعد گرفتن مدرک چه کاره می شم و … در ذهن ها جا گرفته ، که این مورد فقط در ایران به نظر من این طور می باشد .

با معمار نوین همراه باشید با پاسخ به سوال ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ با ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ – تفاوت مدرک روزانه و شبانه و اطلاعات تکمیلی در این موارد در رشته معماری و عمران.

ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ با ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ با ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ

ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ با ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ

ﺳﻮال 1 : آﯾﺎ در رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﻣﺎ ﮐﻪ از چه داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮم وﺟﻮد دارد ؟

ﭘﺎﺳﺦ 1 : ﺑﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮان. ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ با ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ به این صورت می باشد.

ﺳﻮال 2 : ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ ؟

ﭘﺎﺳﺦ 2 : اول ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ !  ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ اول ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻠﻪ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد . تفاوت های  اﺻﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ . اول اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﻫﺮ دو ﭼﻪ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و . ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، 

ﺳﻮال 3 : آیا مراکز دسته بندی خاصی دارند ؟ متفاوت می باشد ؟ بین خود موسسات تفاوت وجود دارد ؟

ﭘﺎﺳﺦ 3 : ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﻢ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت درﺟﻪ ﺑﻨﺪی می شوند ، :  اول داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﺑﻌﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ آﻣﻮزﺷﮑﺪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ.

سوال 4 : بین مراکز دولتی تفاوتی وجود دارد ، از لحاظ مدرک ؟

ﭘﺎﺳﺦ 4 : در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﻢ ﺧﯿﺮ . ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﮐز ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ . ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺑﺰرگ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮑﺎه دوﻟﺘﯽ در درﺟﻪ اول ﻣﯽ باشد ، وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرک در درﺟﻪ دوم داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزم ﻧﻮع ﻣﺪرک ، ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد . و در درﺟﻪ ﺳﻮم آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﻘﻂ اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﻤﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ وﻟﯽ در اﻋﺘﺒﺎر ، از ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ . در اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ، می شود گفت ﻫﻤﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﭘﺲ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .

تفاوت مدرک روزانه و شبانه
تفاوت مدرک روزانه و شبانه

تفاوت مدرک روزانه و شبانه

سوال 1 : تفاوت مدرک روزانه و شبانه در چیست ؟

پاسخ سوال 1 : ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک ﺷﺒﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﭘﻮل دادن و ﯾﺎ ﻧﺪاد ، ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺸﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺪرک ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﺮد روزاﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺷﺒﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺐ ﺑﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ! ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺎ در ﯾﮏ ﮐﻼس درس می خوانید ، اﮔﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﺪﯾﺪ . ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوت، در ﯾﮏ زﻣﺎن خواهید بود .

در آﺧﺮ ﭘﺲ از ﻓﺎرق ﺷﺪن ﻧﻮع ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . و ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﯾﺎ روزاﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ . ﭘﺲ ﻧﮕﺮان ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .

[alert type=”info”]اگر شما هم سوال دارید و یا می خواهید تغییری در اطلاعات بالا دهید در آخر صفحه نظر یا دیدگاه ارسال کنید و پس از برسی در پست قرار خواهد گرفت مطالب و سوال شما .[/alert]

در این پست در صورت وجود مطالب جدید سوال و پاسخ های بیشتر در زمینه  ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ با ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ خواهیم داشت.