دتایل و جزئیات کف سازی پوشش سنگ

بازدید: 2311 بازدید
باکس دانلود
دتایل و جزئیات کف سازی پوشش سنگ به فرمت تصویر
فرمت: jpg

جزئیات کف سازی پوشش سنگ

جزئیات کف سازی پوشش سنگ
دیتایل کف سازی پوشش سنگ

پوشش کف با سنگ

قطعات سنگ باید روی قشری از ملات کار گذاشته شده، با کمی جابه جایی با ملات تماس کامل پیدا کند و کلیه درزها و فواصل سنگ‌ها با ملات پر شود . در مواقعی که دمای محیط کار یا درجه حرارت هریک از مواد و مصالح مصرفی از ۵ درجه سلسیوس کمتر است ، انجام بنایی با سنگ مجاز نیست، مگر اینکه وسایل کافی و مجاز برای عایق نمودن محل یا گرم کردن مواد مصرفی به کار رود تا درجه حرارت از مقدار مشخص شده بالا ، کمتر نباشد . تمامی سطوح زیرین که بنایی روی آن شروع می‌شود، باید کاملاً تمیز شده و قبل از شروع مرطوب شود.

سنگ در حین فرش نباید به ملات آغشته شود . در مورد سنگ‌های پلاک که سطح زیرین آنها صیقلی است ، می‌توان برای چسبندگی بیشتر ملات با سنگ، به وسیله ماشین ، شیارهایی در پشت سنگ ایجاد نمو‌د.

کف سازی پوشش سنگ
کف سازی پوشش سنگ