ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ با ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ - تفاوت مدرک روزانه و شبانه