تمام مطالب برچسب : مدرک دولتی معتبر تر است یا غیر دولتی ؟
ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ با ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ – تفاوت مدرک روزانه و شبانه

ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ با ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ – تفاوت مدرک روزانه و شبانه

در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺘﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ با ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﺳﺮی اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان در مورد تفاوت مدرک روزانه و شبانه در  ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻮال و ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ . و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک ﻣﻌﻤﺎری و ﻋﻤﺮان در ﻧﻮع دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﻮدن ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ امروزه خیلی از دانشجویان در مقطع دانشجویی به فکر کار و درآمد آینده خود هستند که این باور اشتباس و متاسفانه اولویت این شده که فکر این که فردا […]