تمام مطالب برچسب : مبحث دوم
مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان

مبحث 2 مقررات ملی ساختمان مبحث 2 مقررات ملی ساختمان : در این مبحث به مجموعه مقررات، قوانین و ضوابط مربوط به خدمات مهندسی در زمینه های نظارت، اجرا و طراحی اشاره شده و در برخی فصول در مورد استانداردهای ساخت و بهره برداری ساختمان، از جمله شناسنامه فنی ساختمان و نیز قراردادهای ساختمانی می پردازد. در مبحث دوم برای هر یک از عوامل موثر در ساخت و ساز اعم از دستگاه‌های اجرایی و عهده دار کنترل، سازمان های نظام مهندسی ساختمان و مراجع صدور پروانه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تکالیف روشنی تعیین شده است.