تمام مطالب برچسب : سنگ کاری در معماری
سنگ کاری در معماری | تزئینات وابسته به معماری

سنگ کاری در معماری | تزئینات وابسته به معماری

سنگ کاری در معماری | تزئینات وابسته به معماری سنگ کاری در معماری ، در معماری ایرانی  بناهای سنگی زیبایی وجود دارد که در آنها از سنگ به دلیل مقاومت و پایداری زیاد در حجاری ها، نقش برجسته ها، مجسمه ها و در اجزای بنا مورد استفاده قرار می گرفته است. شاهکار ساختمان سنگی ایران مجموعه بناهای تخت جمشید است. نمونه برجسته دیگر تاق بستان در کرمانشاه می باشد. که ایوان هایی در دل بدنه ای از سنگ طبیعی کوه احداث شده اند. این ایوانها واجد تزیینات و کنده کاری های زیبا در جلو و دیوارهای جانبی و انتهایی می باشند. در معماری ایرانی دیوارها بجز در مناطقی که سنگ به دلیل کمیابی بسیار گران بود، پی و بنیاد سنگی […]