تمام مطالب برچسب : الزامات عمومی ساختمان
مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان سال ۱۳۹۶

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان سال ۱۳۹۶

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان سال : 1396 مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان سال 1396 این مبحث از مباحث اصلی برای مهندسین معماری میباشد که هم در آزمون طراحی و هم در پازمون نظارت و اجرا باید توجه داشته باشند.