ویدیوهای هشتگ : ترسیم اجسام از طریق صفحه کلید ، با دادن مقیاس